Voorlichting Fysieke Belasting

De fysieke belasting is sterk afhankelijk van de manier waarop het dagelijks werk wordt uitgevoerd. Het is daarom van belang dat medewerkers goed op de hoogte zijn van de risico’s van fysieke (over)belasting.

Medewerkers die fysiek belastend werk doen, zoals bij tillen en dragen, duwen en trekken van lasten of het werken in een ongunstige werkhouding, moeten voorlichting en onderricht krijgen. Zij moeten volgens de Arbowet en het Arbobesluit leren hoe ze zo gezond mogelijk hun werk kunnen doen.

Voorlichting

Doelgroep
Medewerkers die fysiek belastend werk uitvoeren en daardoor risico lopen op lichamelijke overbelasting.

Intake
Na overleg kan er vooraf een “intake” plaatsvinden om de voorlichting zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de werksituatie en het kennisniveau van de deelnemers.

Theoretisch deel
Dit deel is bedoeld om de medewerkers van de benodigde theoretische kennis te voorzien. Bij de kennisoverdracht zijn twee vragen leidend:

  1. Welke oorzaken leiden tot het ontstaan van welke klachten?
  2. Welke rol spelen persoonlijke voorkeuren van houding en beweging in het ontstaan van fysieke klachten?

Onderwerpen

  1. De balans tussen de lichamelijke belastbaarheid en belasting
  2. Belastende factoren in de dagelijkse werksituatie
  3. Gezondheidsklachten door fysieke (over)belasting
  4. Het gebruik van regelmogelijkheden voor en tijdens het werk
  5. Verschillende manieren van tillen, dragen, trekken en duwen en belastende werkhoudingen

Praktisch deel
Aan de hand van een aantal opdrachten oefenen de deelnemers zelf aan het verbeteren/oplossen van ergonomische knelpunten. De “instructeur” ziet toe op de wijze waarop de opdrachten worden uitgevoerd en corrigeert zo nodig.

Maatwerk
Vooraf en in overleg wordt de tijdsduur van de twee onderdelen vastgelegd.

Evaluatie
De voorlichting eindigt met een schriftelijke of mondelinge evaluatie.

offerte aanvragen

Training en voorlichting

Training

Ergocoach fysieke belasting

Ergocoaches zijn opgeleide/getrainde medewerkers met als taak de preventie van klachten door fysieke...

lees meer

Advies, ondersteuning en onderzoek

Fysieke Belasting

Fysieke belasting omvat alle houdingen, bewegingen en krachten, waaraan een medewerker tijdens een...

lees meer

Werkplekonderzoek, Werkplekcheck en Werkplekadvies

Een werkplekonderzoek richt zich op het voorkomen of verminderen van lichamelijke klachten die samenhangen met de inrichting van de...

lees meer